ilpresepioviventeilpresepiovivente
» » คาราวาน - อเมริกันอันตราย

คาราวาน - อเมริกันอันตราย MP3


Tracklist


1มารวมกันนะเธอจ๋า
2ตาคำ
3จดหมายจากชาวนา
4ลำเพลินเจริญใจ
5รวมกันเข้า
6ลุกขึ้นสู้
7กุลาร้องให้
8อเมริกันอันตราย
9เซิ้งอีสาน
10ตายสิบเกิดแสน

Versions


CategoryArtistTitle (Format)LabelCategoryCountryYear
002คาราวาน อเมริกันอันตราย America Vol.2 ‎(Cass, Album)Caravanonzon002Thailand1976
SR006คาราวาน อเมริกันอันตราย ‎(CD, Album, Ltd, RE)Strawberry RainSR006US2013
SR006คาราวาน อเมริกันอันตราย ‎(CD, Album, Ltd, RE, Unofficial)Strawberry RainSR006RussiaUnknown
SR006คาราวาน อเมริกันอันตราย ‎(LP, Ltd, RE, Gat)Strawberry RainSR006US2013

Notes


Vinyl made in the U.S.
As the Record itself is limited to 1000 (500 for the Thai market, 500 for the rest of the world), this box is limited to a unknown amount made for the Thai market only.

Video


Info


คาราโอเกะชนใตดน, Bangkok, Thailand. Basement Karaoke. Vince Staples in Artists With Textless Album Covers. United States: Top 10. สมาน, Vol. 17: วงเครองสาย. We dont have an album for this track yet. View all albums by this artist. Don't want to see ads Upgrade Now. Do you know the lyrics for this track . เพราะทกคนตองการใครสกคนอยขาง ๆ เสมอ เวลาทกขใจ สายซบ เพลงประกอบซรส LINE TV Originals ONE YEAR. ONEYEARtheseries 365วนบานฉนบานเธอ LINETV LINETVoriginals GDH GDHseries BNK48. ถกใจ บนทกมนไวในรายการโปรดของคณ. ถกใจ ฝากการรววของคณ. มเวลาวางสกครไหม เลนจกซอวปรศนาฟร ประเทศอารเจนตนา. Villa Carlos Paz. Life FM. รายการเพลง Life FM. ไมรวามการเลนเพลงอะไรทางวทยไปบาง ใชการบรการของเราเพอคนหา รายการเพล. งของเรามรายการเพลง Life FM สำหรบ 7 วนทผานมา. วนอาทตย . jiǔ diàn. fàn guǎn. ànmó diàn. shuǐguǒ diàn. kāfēi diàn. Qǐngwèn, kāfēi diàn zěnme zǒu สอบถามหนอย รานกาแฟไปอยางไร. Zhí zǒu yuē 10 mǐ dì èr gè lùkǒu yǒu yī jiā. เดนตรงไป 10 เมตร ทางแยกทสองมอยหนงราน. Qǐng wèn fùjìn yǒu shūdiàn ma สอบถามหนอย แถวนมรานหนงสอไหม. shēngrì kuàilè. bù lǎng ní dàn gāo. xiāngjiāo bēi gāo. กวยเตยว บะหม. liángbàn mùguā sī. yāoguǒ jī ròu. yēzhī jī tāng. Nǎr zhàn xiàchē ลงสถานไหน. Xūyào dānchéngpiào háishì yī rì tōngpiào ตองการตวชนดเทยวเดยวหรอตวชนดรายวน. Posted 1 month ago1 month ago. Podcast ทจะทำใหคณนกถงทกเรองราวทผานเขามาอกครง ไมวาจะเปนเรองของเมอหลายปกอ. น เรองของเมอวานน หรอแมกระทงเรองทเพงจะเกดขนเมอกน โดยทเมอฟงจบแลวผมหว

คาราวาน - อเมริกันอันตราย MP3
Performer: คาราวาน
Genre: World
Title: อเมริกันอันตราย
Country: Thailand
Released: 2013
Style: Phleng Phuea Chiwit
MP3 album: 1675 mb
FLAC album: 1154 mb
Rating: 4.9
Votes: 615
Source: Box Set, Limited Edition Vinyl, LP, Limited Edition, Reissue
Label: Strawberry Rain